Onthaal  |  Voorstellen  |  Diensten  |  Laatste nieuws  |  Internationaal  |  Contact gegevens                Fr  |  Nl  |  En
 
Laatste nieuws
   


   
Laatste nieuws
Een samenvatting van de wijzigingen aangebracht door de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting zult u vinden onder de rubriek Dernières nouvelles.


Een samenvatting van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus op einde oktober 2016 zult u vinden onder de rubriek Dernières nouvelles.


In het Fiscaal Nieuws van het IIde Kwartaal 2015 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het Iste Kwartaal 2015 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het IVde Kwartaal 2014 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het IIIde Kwartaal 2014 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het IIde Kwartaal 2014 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het Iste Kwartaal 2014 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het IVde Kwartaal 2013 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 3de Kwartaal 2013 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 2de Kwartaal 2013 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 1ste Kwartaal 2013 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het IVde Kwartaal 2012 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 3de Kwartaal 2012 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 2de Kwartaal 2012 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 1st Kwartaal 2012 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 4de Kwartaal 2011 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 3de Kwartaal 2011 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 2de Kwartaal 2011 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 1ste Kwartaal 2011 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 4de Kwartaal 2010 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws voor de periode van juli tot september 2010 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws voor de periode van april tot juni 2010 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws voor de periode van januari tot maart 2010 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 4de Kwartaal 2009 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 

In het Fiscaal Nieuws van het 3de Kwartaal 2009 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 
Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.

In het Fiscaal Nieuws van het 2de Kwartaal 2009 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 
Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.

In het Fiscaal Nieuws van het 1ste Kwartaal 2009 zult U een samenvatting vinden van enkele evoluties inzake fiscaliteit op Belgisch en Europees niveaus
 
 
Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.

Aanslag- en verjaringstermijnen in geval van fraude De inkomstenbelastingen moeten ten laatste tegen 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar gevestigd worden. De administratie beschikt over een langere aanslagtermijn...
 
 
Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.

Het Staatsblad van mei 2007 biedt ons tal van fiscale teksten die in sommige gevallen een belangrijke draagwijdte kunnen hebben.
Abnormale of goedgunstige voordelen. Vanaf het aanslagjaar 2008, stelt helaas de wetgever, in het voordeel van de fiscus, een einde aan een controverse die dikwijls in het voordeel van de belastingplichtige uitdraaide. Laten wij het voorbeeld nemen van een overdreven facturatie van kosten tussen twee Belgische vennootschappen.
 
 
Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.

Uit de memorie van toelichting van de programmawet van 20 juli 2006 blijkt dat de nieuwe reglementering betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders, indien de niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing of de BTW door de rechtspersoon te wijten is aan een fout in het beheer van de vennootschap, een eind wil maken aan de onzekerheid op het gebied van de rechtspraak en de rechtsleer door in deze fout te vermoeden, in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, bij herhaalde niet-betaling.
 
 
Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.

Verscheidene teksten werden tegen het einde van het jaar 2006 bekendgemaakt, zeer diverse maatregelen op het gebied van fiscaliteit bevattend, die wij hierna proberen samen te vatten (niet exhaustieve opsomming):

  I. Programma-wet van 27 december 2006 (Belgisch Staatsblad van 28 december 2006- uitgave 3)

Beslagen. De ambtnenaren van de BTW zullen een administratieve beslagrecht verleend krijgen op goederen die als “verdacht” beschouwd worden...
 
 
Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.

Een onzekerheid bestaat in verband met de taxatie in België van de inkomsten door een "Société civile immobilière" (afgekort: SCI) naar Frans recht uitgekeerd. De  SCI is een populaire vennootschapsvorm voor het verwerven en aanhouden van onroerend goed in Frankrijk. Deze Franse vennootschapsvorm heeft rechtspersoonlijkheid maar wordt voor toepassing van de Franse inkomstenbelastingen als fiscaal transparent ("translucide") aangemerkt...
 
 
Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.

De volgende voorafgaande beslissingen werden onlangs genomen in verband met de kwijtschelding van schulden tussen verbonden ondernemingen. Deze beslissingen zijn belangrijk, gezien de regel dat de beroepsverliezen niet kunnen worden afgetrokken van het gedeelte van het resultaat dat voorkomt uit abnormale of goedgunstige voordelen die een binnenlandse vennootschap, in welke vorm of door welk middel ook, rechtstreeks of onrechtstreeks heeft verkregen uit een onderneming ten aanzien waarvan zij afhankelijk is ...

 
 
Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.

Op 1 juli 2006 zal een Europese Verordening houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Zesde BTW Richtlijn in werking treden. Deze Verordening (nr. 1777/2005 van 17 oktober 2005- publicatieblad van de E.U. van 29 oktober 2005) is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Deze uitvoeringsbepalingen omvatten specifieke voorschriften die een antwoord geven op bepaalde toepassingsvragen, en zij moeten zorgen voor een eenvormige aanpak in de gehele Gemeenschap...

 
 
Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.

Een nieuw systeem van fiscale regularisatie, gelijkaardige doelstellingen nastrevende als met de eenmalige bevrijdende aangifte door de wet van 3 december 2003 ingevoerd, wordt door de programma-wet van 27 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005) gesteld. Dat nieuwe systeem biedt aan de belastingplichtigen en BTW-plichtingen een mogelijkheid op een blijvende wijze om hun fiscale toestand te regulariseren...

Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.

 


De meerwaarden die een natuurlijke persoon buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid verwezenlijkt bij de verkoop of de inbreng van portefeuillewaarden, vloeien voort uit het normale beheer van privé-vermogen, wanneer die verrichtingen niet met speculatieve bedoeling geschieden, en ze niet door herhaling de aard van een winstgevende bezigheid verkrijgen, wordt het meestal aangenomen...

Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.
   


 
 
De wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal, in het Staatsblad van 30 juni 2005 bekendgemaakt, is belangrijk niet alleen door de invoering van een nieuwe aftrek in de vennootschapsbelasting, en door de afschaffing van het registratierecht op inbrengen, maar ook door het invoeren van budgettaire compensaties...

Als u heel het nieuws wenst te lezen, klik op de afbeelding.